På pressemøde fredag den 23. oktober meddelte Statsministeren med flere en række nye restriktioner omkring Corona. Meldingen fra både Stats– og Kulturminister er, at det er vigtigt, at vi fastholder aktiviteter i kultur-og fritidslivet.

Vi gør opmærksom på at Kor72 og andre foreninger IKKE er myndigheder og blot efter bedste evne formidler retningslinjer videre fra Kulturministeriet.

Vi gør endvidere opmærksom på, at vi herunder KUN forholder os til udmeldingerne fra Kulturministeriet, som dækker aktiviteter under aftenskoler, musik- og kulturskoler, selvstændigt fungerende korforeninger mv. Hvis jeres kor og/eller specifikke aktiviteter (koncerter) hører under Kirkeministeriet, beder vi jer søge specifik vejledning i dette ministerium, da der gælder andre retningslinjer for dette område.

Og endelig skal vi understrege, at I altid selv skal sikre jer, at der ikke gælder andre begrænsninger for de lokaler, I øver i; der kan være lokale forskelle, alt efter om I øver i kommunale lokaler, på en uddannelsesinstitution, i en kirke – eller et helt andet sted.

Vi ved, at bekendtgørelser, retningslinjer og afsnittet med svar på generelle spørgsmål (Q/A) på Kulturministeriets hjemmeside er svære at læse og kan læses/tolkes på flere måder, og vi kan se, at de ikke altid stemmer overens. Det er bekendtgørelserne og retningslinjerne, der er gældende.
KLIK HER for at læse mere om og finde links til bekendtgørelser, retningslinjer, spørgsmål og svar.

Forsamlingsloftet er ændret fra 50 til 10 personer.
Det betyder, at et kor, som øver stående, maksimalt må forsamles 10 personer.
(Korsangere op til og med 21 år må være maks. 50 personer til stede, også stående).

Der er desuden påbudt brug af mundbind. Mundbindet må dog tages af i undervisningstiden, men skal benyttes, hvis man forlader sin faste plads.

Undtagelser fra forsamlingsloftet på 10 personer:
I lokaler og til undervisning og arrangementer, hvor publikum eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, et podie eller lignende, må der være op til 500 personer til stede. Det er ved sang et krav, at afstands- og pladskravene overholdes: minimum 2 m mellem korsangerne, dvs. maksimalt 1 person pr. 4 m2 gulvareal.

Korprøver: Kor kan således vælge at tilrettelægge undervisning/korprøver efter disse retningslinjer.
Det kræver, at alle deltagere sidder på faste pladser med ansigtet i samme retning (henimod dirigenten).
Underviseren/dirigenten må dog som den eneste gerne stå op og undervise uden mundbind.

Koncerter: Ved koncerter, hvor koret er på scenen, træder det lille forsamlingsloft i kraft, så der højst må være 10 personer på scenen, f.eks. 9 korsangere og en dirigent. Dette gælder, uanset om man står op eller sidder ned. Generelt gælder, at der må være op til 500 personer til stede i alt, hvis kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende.

Med hensyn til kravene til afstand fra dirigenten til koret siger retningslinjerne fortsat minimum 2 meter. Har man mere plads, kan man efter ønske øge afstanden.

NB: Vær opmærksom på, at ved ankomst, afgang og hvis man i øvrigt forlader sin faste plads, gælder det almindelige forsamlingsloft på 10 personer samt mundbindspligten. Det kan evt. være en hjælp at aftale forskudt ankomst/afgang med tidsintervaller, så maksimalt 10 personer ankommer eller forlader stedet ad gangen.

Kor72 har i samarbejde med AKKS, DAO, DAOS og Amatørmusik Danmark indsendt en forespørgsel om fortolkningen af retningslinjerne for amatørkor og -orkestre til de relevante myndigheder. Vi har sendt denne fortolkning til Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed samt Kulturministeriet, og anmodet om svar. Kulturministeriet har d. 10. november telefonisk korrigeret fortolkningen overfor Amatørmusik Danmark, og anbefalingerne herover er tilrettet i henhold til dette.

(Opdateret pr. 27. november 2020)

________________________

SVAR PÅ GENERELLE SPØRGSMÅL FRA KOR:

Da Kulturministeriet favner over et stort område med mange forskelligartede aktiviteter og aktører, kan vi ikke hver især få formuleringer med, der dækker vores særlige behov. Derfor kan vi ikke forvente, at der i bekendtgørelser og retningslinjer kommer til at stå ”korsangere” specifikt; vi hører i stedet ind under begreber som ”deltagere” eller ”udøvere”.

På samme måde modtager vi spørgsmål fra korene om, hvorfor vi må sidde ned, men ikke stå op og synge? Og om der er større smitterisiko, når man står op og synger, end når man sidder?
Vi kender ikke til videnskabelige undersøgelser, der kan påvise forskelle i smitteniveau for sangere alt efter, om vi står eller sidder (så længe vi ikke bevæger os rundt og i øvrigt overholder afstandskravene).  Men der er grund til at formode, at denne skelnen snarere er udtryk for et ønske om at have enslydende retningslinjer for aktiviteter i hele samfundet, herunder kulturlivet. Dette sandsynligvis med henblik på at gøre regelsættet lettere at huske for borgerne og at håndhæve for myndighederne.

Korprøver og retningslinjer

I Kor72 bestræber vi os i denne Corona-tid på at kunne være behjælpelig på bedst mulig måde og på så mange områder som muligt. Vi samarbejder løbende med andre musikorganisationer både i Danmark og Norden i øvrigt. Nedenstående skal naturligvis ses som forslag eller muligheder i forhold til nogle aspekter ved korprøver i Corona-tid. Vi vil løbende opdatere retningslinjerne, når myndighederne udsender nyt for vores område.

De til enhver tid gældende overordnede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen kan du finde HER

Det er vigtigt, at bestyrelsen og korlederen formidler trygge og ordnede rammer for korprøverne. Vis hensyn til særligt sårbares behov for eventuelt at vente med at begynde igen. Informer korsangerne grundigt om, hvordan de skal forholde sig, så alle føler ansvar for, at koret indarbejder gode rutiner.

De vigtigste retningslinjer relateret til korprøver er følgende:

DELTAGELSE: Personer med symptomer på Covid-19 skal IKKE deltage, og hver enkelt korsanger må følge sundhedsmyndighedernes anvisninger på området. Hver enkelt korsanger må vurdere sin deltagelse.
HYGIEJNE: Alle skal vaske hænder/bruge håndsprit før, under og efter undervisningen, og man skal rengøre de flader, man selv har berørt, fx stol (man kan evt. have sin egen klapstol med). Vær opmærksom på kontaktflader som dørhåndtag, lyskontakter, bordplader, vandhaner osv.
Husk at spritte klaverets tangenter og nodestativet af før og efter prøven, og nøjes med én pianist.
AFSTAND: Afstandskravene er pt. 2 m mellem korsangerne, dvs. maksimalt 1 person pr. 4 m2 gulvareal. Ingen fysisk kontakt mellem personer før, under eller efter en korprøve.
LOKALETS STØRRELSE: Med ovenstående afstandskrav kræver et kor på 25 sangere et øvelokale på min. 100 m2. Lokalet skal have gode udluftningsmuligheder, og gerne højt til loftet. Sørg for udluftning før prøven, samt i pauser og efter prøven.
NODER OG BESPISNING: Det er enklest at printe noder ud hjemmefra hver især. Ved evt. nodeuddeling til korprøven skal det foregå af kun én person med handsker på/ eller afsprittet umiddelbart inden.
Man skal ikke have fælles kaffe, the og kageordning i denne tid. Husk at holde afstand også i pauserne.
ANTAL: Den almindelige grænse for forsamlinger er pr. 23. oktober max. 10 personer. Amatørkor kan fortsat øve og afholde koncerter med flere end 10 personer uafhængig af deltagernes alder, forudsat at alle sidder ned med nødvendig afstand og i samme retning. Ved stående aktivitet er man underlagt forsamlingsforbuddets grænse på 10 personer.

De fem generelle råd:

 • Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit.
 • Host eller nys i dit ærme.
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
 • Vær opmærksom på rengøring af især kontaktpunkter - både hjemme og i korlokalet.
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn.

Vær i øvrigt opmærksomme på påbud om mundbind i det offentlige rum.

De specifikke retningslinjer for foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter, herunder amatørkulturen, finder du HER.
Vær opmærksom på undtagelser fra grænsen for forsamlinger for kor og orkestre; læs mere på AKKS' hjemmeside HER.


Store lokaler er nødvendige for at kunne leve op til afstandskravet.  Vi opfordrer derfor til at tænke kreativt. Måske findes der egnede lokaler i kirker, kulturhuse, menighedshuse, gallerier, selskabslokaler, hoteller, uddannelsesinstitutioner, musikskoler, byggemarkeder, regionshuse, rådhuse eller store virksomheder i jeres lokalområde? Tilbyd gerne en gratis koncert som tak for lån af lokale – når pladsen tillader det.
Kommunen skal anvise lokaler til kor, der er organiseret under en aftenskole. Tal med aftenskolelederen om at rette henvendelse til kommunen med de særlige behov og retningslinjer, der gælder for korsang lige nu.

DELTE PRØVER ER EN MULIGHED:

 • Store kor kan have brug for opdeling, hvis et tilstrækkeligt stort lokale ikke er en mulighed.
 • Del koret op i to mindre kor og/eller øv i flere små grupper efter hinanden, enten kvartetter/kvintetter eller stemmegrupper.
 • Sørg for at lokalet tømmes og luftes ud, før næste gruppe kommer ind. 

PRAKTISKE FORHOLD:

 • Forbered lokalet med opstilling af stole mv. inden hele koret kommer. Lad få personer stable stole.
 • Luft ud før, under og efter prøven.
 • Afstanden på pt. 2 m gælder fra midten af stolesædet både til sidemand og til rækken bagved,
  2 m fra næsetip til næsetip. Alle skal synge i samme retning.
 • Husk også at passe på dirigenten med god plads og afstand, mindst 2 m, men gerne mere.
 • Hold afstand og undgå trængsel, når koret ankommer og forlader prøven.
 • Hold afstand når kormedlemmer skal ind og ud af lokalet, og på toilettet - og bliv på jeres pladser i evt. pauser.
 • Undgå store bevægelser under opvarmning, og sid ned under prøven.
 • Brug samme opstilling under hele prøven, og syng i samme retning.
 • Tag gerne et billede af koret, når alle er på plads (hver gang), dels for at lette opstillingen til næste gang, og dels til hjælp hvis der skulle blive brug for en smitteopsporing.

HYGIEJNE OG RENGØRING:
Der skal være adgang til håndsprit ved indgangen til lokalet.  Bed alle om at bruge det ved ankomst.
Bed også alle kormedlemmer om selv at medbringe en lille flaske, hvis behovet opstår, når først alle sidder ned.
Aftal med ejer/udlejer af lokalet, hvor meget der skal rengøres, og især hvem der har ansvar for forskellige områder. Hvem sørger for rengøringsmidler, klude osv.?

LAV DEJLIG KLANG, MEN IKKE KRAM!
Det er fristende at gi’ hinanden hånden eller et godt kram, når vi mødes. Men det gemmer vi til bedre tider! Syng sammen med den rigtige afstand og undgå håndhilsen, kram og berøring af de samme overflader.

EN KORSANGER TESTES POSITIV - HVAD GØR VI?
- den smittede skal blive hjemme fra korprøverne, indtil vedkommende er rask. For at vide mere om, hvordan den smittede skal forholde sig, kan du klikke her for at downloade og læse Sundhedsstyrelsens nyeste pjece om emnet fra d. 15. september 2020.
- koret skal straks informeres. Medlemmer som evt. har haft nær kontakt til den smittede, bør lade sig teste.
- ingen må møde med symptomer på covid 19. Det gælder både de typiske og de atypiske symptomer.
- de, der er testet negative, kan mødes igen

Hvert kor må finde den form, der passer til deres korsangere og lokale forhold. Nogle korsangere vil gerne synge, og andre vil vente. Man må finde en form, der kan tilgodese forskelligheden. Vi kan tage forbehold og skabe trygge rammer- og følge retningslinjerne. Men vi kan aldrig give garantier. Det vil altid være et personligt valg.

HUSK! vi kan sagtens være både musikalske og sociale sammen – på afstand!

God fornøjelse!

Formand for Filharmonisk Kor, Aalborg, Ann Mikkelsen, fortæller:
"Vi er max. 60 sangere. I juni delte vi os op i to hold og øvede med de "krævede" 2 m imellem sangerne; vi holdt koncert med 30 sangere i Sæby kirke mandag den 10. august. Jeg har informeret mine sangere om, at såfremt de er usikre på, om de kan tåle smitte, skal de blive hjemme, ellers fortsætter vi som hidtil, idet livskvaliteten og sangglæden tæller meget."

Har jeres kor erfaringer med eller ideer til alternative korprøve-former, vil vi meget gerne høre fra jer.

Send en kort beskrivelse til adressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Mere end nogensinde er det inspirerende netop nu at have mål at synge hen imod. Både for at holde gejsten og motivationen oppe og for styrke sammenhængskraften i koret. I de seneste Corona-prægede måneder har vi set mange spændende løsninger på alternative arrangementer og koncerter. Det kunne være:

Kortere koncerter… synge samme lille koncert for to mindre hold publikummer efter hinanden. Eller måske en koncert i en stor lagerhal? Varierende besætninger med få eller flere sangere i løbet af en koncert - måske kunne det i forlængelse af opdelingerne under de delte korprøver være en spændende form?

Har jeres kor erfaringer med eller ideer til alternative koncert-former, vil vi meget gerne høre fra jer.
Send en kort beskrivelse til adressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Den 20. august afholdt Danske Musik- og Kulturskoler (DMK), Amatørernes Kunst og Kultur Samråd (AKKS), Amatørmusik Danmark, Kor72 og Folkekirkens Ungdomskor (FUK) et webinar med deltagelse af Lars Brandt fra Odense Universitets Hospitals arbejdsmedicinske klinik/Musikersundhedsklinikken, samt Anne Kjerulf fra Statens Serum Institut.

Målet med webinaret var at fremme oplysning om, hvad vi ved om sang og smitterisiko - og fjerne eventuelle misforståelser og myter. De seneste retningslinjer og det nyeste vidensgrundlag blev præsenteret, og der var mulighed for at stille spørgsmål.

Klik her for at se eller gense webinaret

Webinaret vil være tilgængeligt i sin nuværende form til og med den 30. september 2020. Såfremt webinaret fortsat er relevant efter denne dato, kan perioden forlænges.

Husk, at du selv er ansvarlig for at opsøge opdateret information og retningslinjer, da disse kan være ændret siden webinarets optagelse.

Vi vil opdatere retningslinjer her på denne Kor72 side.

IndmeldelseIndmeldelse icon

Meld dig eller dit kor ind i Kor72 og læs mere om kontingent m.v.  

MedlemsfordeleMedlemsinfo icon

Læs om de mange fordele ved at være medlem af Kor72, fx fælles Kodaaftale

Tilskudsmulighederstoettemuligheder icon

Se en liste over de muligheder for støtte, som medlemmer af Kor72 har adgang til 

NyhedsbrevNewsletter icon

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og gå ikke glip af sidste nyt fra Kor72  

Facebookfacebook icon

Giv vores Facebookside et like og hold dig opdateret på aktiviteterne i Kor72  

KorkaravanenKorkaravanen icon

Læs om de to Kor72-projekter, som er støttet af Nordea Fonden  

Korleder-annonceKorleder icon

Søger dit kor ny korleder? Eller er du korleder der søger kor?

NodekassenNodekassen icon

Find noder, hjælp, links og gode råd her