Her kan du finde dig et nyt kor at synge i eller reklamere for dit eget Kor72-kor.  

Har jeres kor en hjemmeside, som vi endnu ikke linker til her? Kontakt Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for at få lagt et link ind i oversigten. 

Kunne du tænke dig at være medlem, eller burde dit kor være det? Så læs mere om medlemsfordele - eller gå direkte til indmeldelse.

ALLE Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland

Her kan du finde dig et nyt kor at synge i eller reklamere for dit eget Kor72-kor.  

Har jeres kor en hjemmeside, som vi endnu ikke linker til her? Kontakt Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for at få lagt et link ind i oversigten. 

Kunne du tænke dig at være medlem, eller burde dit kor være det? Så læs mere om medlemsfordele - eller gå direkte til indmeldelse.

ALLE Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland

Kor72 er medlem af en række organisationer, som arbejder for at styrke vilkårene for amatørmusikken på nationalt, nordisk, europæisk og verdensplan.

Kor72 var med i repræsentantskabet for den nu nedlagte organisation DAM (Dansk Amatørmusik), og fik derigennem et særligt netværksarbejde med andre kororganisationer i Danmark (Dansk Sanger-Forbund, Dansk Arbejdersanger- og Musikforbund, Folkekirkens Ungdomskor, Dansk Folkekor, Syng, Sangens Hus og Danske Korledere). Via dette netværkssamarbejde bliver der stadig bl.a. samarbejdet omkring fælles KODA-aftale og om kurser og uddannelser for korenes dirigenter. Danske Korledere administrerer samarbejdet om tilbuddene til korledere.

Kor72 er medlem af AKKS (Amatørernes Kunst- og Kultursamråd)

Kor72 er medlem af Nordisk Korforum (NKF).
NKF styrker det nordiske samarbejde gennem seminarer for korister og korledere og med et stort fælles nordisk korstævne, Nordklang, hvert tredje år. Nordklang afholdes på skift i de nordiske lande.

Via medlemsskabet af NKF er Kor72 automatisk medlem af IFCM (International Federation for Choral Music). IFCM afholder bl.a. World Choir-symposier hvert tredje år.

European Choral Association - Europa Cantat (gennem DAM).

Under de hjemlige himmelstrøg er medlemskabet af Musisk Center Danmark, der driver Musisk Center Askov, med til at skabe aktivitetscentre for amatørmusikken i Danmark.
Man kan som medlemskor benytte stedet til korweekender til fordelagtige priser, og med gode øvefaciliteter.

I forbindelse med jul og nytår holder sekretariatet lukket fra fredag d. 21. december til og med tirsdag d. 1. januar.

Kor 72
Frederiksgade 79, 2. th 
8000 Aarhus C 

E-mail:Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tlf.: 61 79 19 72

Kontakt til sekretariatet med diverse spørgsmål, du ikke kan få besvaret via hjemmesiden, kan altid ske til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., og vi vil bestræbe os på at svare så hurtigt som muligt.

Der vil være begrænset telefontid: tirsdag - fredag kl. 12-13.

Evaluering på stævner, idéer og ønsker - og i øvrigt hvad som helst, skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Har du nye links til billeder, så kontakt Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

§ 1 Navn, formål, tilhørsforhold 

a. Landsorganisationens navn er Kor72 - sammenslutning af amatørkor
b. Landsorganisationens formål er at arbejde for fremme af amatørkorsangen
c. Landsorganisationen er tilsluttet Dansk Amatørmusik DAM
d. Landsorganisationen har adresse i Aarhus Kommune

§ 2 Medlemmer 

a. Landsorganisationens ordinære medlemmer er amatørkor
b. Enkeltpersoner (korledere, korister o.a.) kan optages som ekstraordinære medlemmer uden stemmeret i repræsentantskabet
c. Udmeldelse kan ske skriftligt til sekretariatet inden 31.december

§ 3 Repræsentantskabet  

a. Repræsentantskabet er landsorganisationens højeste myndighed. Medlemskorene udpeger selv deres repræsentanter til repræsentantskabet. Kor med mindre end 40 medlemmer har 2 stemmeberettigede repræsentanter - og kor med 40 medlemmer og derover har 3 stemmeberettigede repræsentanter - opgjort efter seneste medlemsindberetning.

b. Ordinært repræsentantskabsmøde, der af bestyrelsen indvarsles med mindst 1 måneds varsel, afholdes hvert år inden udgangen af maj med følgende dagsorden:

   1. Valg af ordstyrer og protokolfører
   2. Bestyrelsen aflægger beretning
   3. Årsregnskabet fremlægges til godkendelse
   4. Evt. indkomne forslag
   5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
   6. Drøftelse af fremtidige aktiviteter
   7. Vedtagelse af budget og kontingent
   8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på det ordinære repræsentantskabs-
møde være indgivet til bestyrelsen senest 3 uger før det årlige repræsentantskabsmøde.

c. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når det begæres af 1/3 af medlemskorene,
eller når bestyrelsen ønsker det. Det indvarsles med mindst 1 måneds varsel
og senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat. Mødets dagsorden skal oplyses samtidig med indkaldelsen.

d. Alle vedtagelser sker ved simpel stemmeflerhed blandt de mødte repræsentan-ter. Dog kan beslutning om ændring af landsorganisationens love kun vedtages, såfremt 2/3 af de mødte repræsentanter stemmer for vedtægtsændringen.

e. Referat af forhandlinger og beslutninger udsendes til landsorganisationens medlemmer senest 1 måned efter mødets afholdelse.

§ 4 Bestyrelsen

a. Mellem repræsentantskabsmøderne varetages landsorganisationens interesser af en bestyrelse på 11 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer er stemmeberettigede på repræsentantskabsmøder.

b. Bestyrelsens medlemmer vælges af repræsentantskabet for 3-årige perioder, idet der hvert år vælges enten 3 eller 4 medlemmer. Landsorganisationens formand vælges personligt. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv i et forretningsudvalg og et musikudvalg. Kasserer og sekretær behøver ikke at være medlemmer af bestyrelsen. Der kan afholdes suppleringsvalg.
Repræsentantskabet vælger endvidere for en 1-årig periode maksimalt 2 suppleanter til bestyrelsen.

c. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5 Økonomi, regnskab, budget

a. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og næstformanden.

b. Repræsentantskabet fastsætter kontingentet til landsorganisationen.

c. Landsorganisationens regnskabsår er kalenderåret.

d. Bestyrelsen lader landsorganisationens regnskab revidere af en statsautoriseret eller registreret revisor.

e. Bestyrelsen udarbejder forslag til budget for det kommende år og forelægger dette for repræsentantskabet til godkendelse eller ændring.

§ 6 Opløsning

a. Landsorganisationen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de mødte repræsentanter på et ordinært
repræsentantskabsmøde og et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, afholdt
tidligst 3 måneder senere, stemmer herfor.

b. Samtidig træffes beslutning om anvendelse af landsorganisationens egen formue, der dog skal anvendes til formål, som alment kulturelt tjener til videreudvikling af amatørkorlivet i Danmark.

Således vedtaget på repræsentantskabsmødet den 31. marts 1973 med 
ændring vedtaget på repræsentantskabsmødet den 23. april 1983, 
ændring vedtaget på repræsentantskabsmødet den 14. april 1984, 
ændring vedtaget på repræsentantskabsmødet den 8. april 1989, 
ændring vedtaget på repræsentantskabsmødet den 28. marts 1992, 
ændring vedtaget på repræsentantskabsmødet den 17. april 1999,
ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet den 25. april 2010 og
ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet den 30. april 2017.

IndmeldelseIndmeldelse icon

Meld dig eller dit kor ind i Kor72 og læs mere om kontingent m.v.  

MedlemsfordeleMedlemsinfo icon

Læs om de mange fordele ved at være medlem af Kor72, fx fælles Kodaaftale

Tilskudsmulighederstoettemuligheder icon

Se en liste over de muligheder for støtte, som medlemmer af Kor72 har adgang til 

NyhedsbrevNewsletter icon

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og gå ikke glip af sidste nyt fra Kor72  

Facebookfacebook icon

Giv vores Facebookside et like og hold dig opdateret på aktiviteterne i Kor72  

KorkaravanenKorkaravanen icon

Læs om de to Kor72-projekter, som er støttet af Nordea Fonden  

Korleder-annonceKorleder icon

Søger dit kor ny korleder? Eller er du korleder der søger kor?

NodekassenNodekassen icon

Find hjælp, links og gode råd om noder her 

Spot on